Đấu thầu- Mua sắm công

ISO

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-SDL ngày 27/6/2018)

STT

TÊN QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG (12 Quy trình)

1.

 Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi

2.

Quy trình đào tạo công chức, viên chức

3.

Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng tiền mặt

4.

Quy trình xét thi đua khen thưởng

5.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ công chức

6.

Quy trình lưu trữ, khai thác hồ sơ, tài liệu

7.

Quy trình kiểm soát tài liệu

8.

Quy trình kiểm soát hồ sơ

9.

Quy trình đánh giá nội bộ

10.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

11.

Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp

12.

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DU LỊCH (20 Quy trình)

13.

 Quy trình cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch.

14.

Quy trình đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

15.

Quy trình cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

16.

 Quy trình cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

17.

Quy trình cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.

18.

Quy trình công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; mua sắm du lịch; vui chơi giải trí; thể thao; chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

19.

Quy trình công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch.

20.

Quy trình cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

21.

 Quy trình gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

22.

Quy trình cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu huỷ.

23.

 Quy trình điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong các trường hợp.

24.

Quy trình cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện.

25.

Quy trình chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

26.

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

27.

Quy trình cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

28.

Quy trình cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

29.

Quy trình thu hồi giấy kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

30.

Quy trình thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản.

31.

Quy trình thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể.  

32.

Quy trình công nhận điểm du lịch.

III. LĨNH VỰC THANH TRA (03 Quy trình)

33.

Quy trình giải quyết tố cáo.

34.

Quy trình giải quyết khiếu nại.

35.

Quy trình thanh tra hành chính.