Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 80/KH-SDL Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 02/02/2021 Còn
2 117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 9/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,giai đoạn 2021-2025. UBND Tỉnh 22/01/2021 Còn
3 95/KH-UBND Thực hiện đề án trong tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 UBND Tỉnh 20/01/2021 Còn
4 28/KH-SDL Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 13/01/2021 Còn
5 27/KH-SDL Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 13/01/2021 Còn
6 01-CTr/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025 Tỉnh ủy Quảng Bình 09/12/2020 Còn
7 61/2020/QH14 Luật đầu tư Quốc hội 17/06/2020 Còn
8 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều Quốc hội 17/06/2020 Còn
9 57/2020/QH14 Luật Thanh niên Quốc hội 16/06/2020 Còn
10 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án Quốc hội 16/06/2020 Còn
1 2 3 »