Đấu thầu- Mua sắm công

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Quý

Cơ quan: (0232) 3 886 699
Email: quynn.sdl@quangbinh.gov.vn

 

   

 

 

 

Phó Giám đốc
Đặng Đông Hà

Cơ quan: (0232) 3 886 388
Email: hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Lê Thế Lực

Di động: 0913 386 331
Email: luclt.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1.VĂN PHÒNG SỞ

•Chánh Văn phòng: Trần Xuân Quang
Di động: 0909 892 222
• Phó Chánh Văn phòng: Trần Công Nguyên
Di động: 0972 502 333

2.PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
•Trưởng phòng: Hà Minh Tuân
Di động: 0911 167 337
•Phó trưởng phòng: Lê Thái An
Di động: 0913 075 621

3.THANH TRA S
•Chánh Thanh tra: Phạm Thị Minh Huệ
Cơ quan: (0232) 3 886 383
Di động: 0919 451 518

4.TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

-Giám đốc: Bùi Thị Thanh Thúy
-Cơ quan: (0232) 3 822035.
-Di động: 0916 303 267
-Phó Giám đốc: Trần Thị Vân
-Di động: 0913341757

5.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TIIG2 QUẢNG BÌNH

-Giám đốc: Lê Thế Lực (kiêm nhiệm)

- Phó Giám đốc: Lưu Minh Hùng