Đấu thầu- Mua sắm công

Thực hiện báo cáo thống kê trong lĩnh vực du lịch theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 31/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 18/2021/TTBVHTTDL về quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch; bao gồm 5 điều và 02 phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022, trong đó đề cập đến một số nội dung về: 

Một trong ba đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch (bao gồm: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch).

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch thực hiện báo cáo thống kê theo 03 biểu mẫu: Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện theo Biểu số 01.H/DL-CSLT; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện theo Biểu số 02.H/DL-DNLH; Tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thực hiện theo Biểu số 03.H/DL-KĐDL

(Thông tư 18/2021/TT-BVHTT-DL)

(Phụ lục 01: Danh mục và biểu mẫu báo cáo thống kê)

(Biểu mẫu báo cáo thống kê)

(Phụ lục 02: Hướng dẫn, giải thích cách ghi biểu mẫu báo cáo thống kê)

Sở Du lịch đã có công văn số 81/SDL-KHPTDL ngày 09/02/2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh du lịch, công văn số 675/SDL-KHPTDL ngày 22/7/2022 về chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh du lịch.

Ngày 31/01/2023, Sở Du lịch đã ban hành công văn số 77/SDL-KHPTDL về thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó có đề cập đến nội dung đề nghị các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chưa đăng ký thông tin tài khoản thống kê trên websitehttp://thongke.tourism.vn, khẩn trương gửi thông tin đăng ký; trong thời gian chưa được cung cấp thông tin về tài khoản, gửi báo cáo thống kê theo các biểu mẫu của Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL về Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình bằng văn bản hoặc qua địa chỉ email: phongdulichquangbinh@gmail.com... Đối với các đơn vị đã đăng ký thông tin tài khoản trên phần mềm thống kê, thực hiện việc nhập dữ liệu, báo cáo theo thông tin tài khoản đã được cung cấp, đảm bảo đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn.

(Biểu mẫu đăng ký thông tin tài khoản thống kê)

(Công văn số 77/SDL-KHPTDL ngày 31/01/2023 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh du lịch)

Để đảm bảo tổ chức các hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật và đẩy mạnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực du lịch, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nội dung tại Công văn số 77/SDLKHPTDL ngày 31/1/2023 của Sở Du lịch.

Thông tin liên hệ hỗ trợ, giải đáp: Bà Trần Ngọc Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Phát triển Du lịch, điện thoại: 0914.518.668.

Sở Du lịch trân trọng thông báo!

Các tin khác