Đấu thầu- Mua sắm công

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021, kế hoạch thực hiện và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 2415/UBND-TH ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022, Sở Du lịch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch và kế hoạch thực hiện và dự toán ngân sách năm 2022.

 

Thông tin văn bản