Đấu thầu- Mua sắm công

Sở Du lịch tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Chiều ngày 20/02/2020, Sở Du lịch tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đề tài: “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch Quảng Bình”. Hội đồng nghiệm thu do ông Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

            Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên kết ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Liên kết là một yếu tố không thể thiếu trong phát triển du lịch. Liên kết góp phần phát huy tối đa lợi thế của các chủ thể liên kết, tạo sự đa dạng, phong phú sản phẩm du lịch, giảm thiểu khiếm khuyết, tạo sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau giữa các điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch. Từ  khi đổi mới, ngành du lịch Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là ngành kinh tế quan trọng và được xác định tập trung nguồn lực để đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  Ngày 23/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 952/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Bình phấn đấu ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2015 và cơ bản trở thành tỉnh phát triển trong vùng vào năm 2020. Ngày 12/8/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Với mục tiêu Đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng GDP du lịch dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tăng nguồn thu ngân sách; tạo tiền đề cho các ngành kinh tế khác phát triển.

Chính vì vậy để tìm một hướng đi cho du lịch tỉnh Quảng Bình, nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh tài nguyên du lịch của mỗi địa phương; đồng thời từng bước liên kết tạo điểm đến chung trên cơ sở hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn để thu hút du khách là vấn đề rất cần thiết và có ý nghĩa khoa học.

Đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình” với Mục tiêu:

  - Phân tích, đánh giá các đặc trưng về văn hóa tự nhiên, sinh cảnh, kinh tế - xã hội của  tỉnh Quảng Bình trong việc phát triển sản phẩm hàng hóa đặc trưng phục vụ du lịch.

  - Xác định thực trạng phát triển sản phẩm hàng hóa đặc trưng phục vụ du lịch của tỉnh Quảng Bình.

  - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hàng hóa đặc trưng phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình;

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Phượng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đưa ra một số góp ý về bố cục, nội dung và nhóm các giải pháp. Kết thúc cuộc họp, các thành viên trong hội đồng đánh giá đề tài “Đạt” và Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài để khi ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao nhất.

                                                                                                                                                            Diệp Linh - QLDL

Các tin khác