Đấu thầu- Mua sắm công

Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ dịch vụ du lịch cộng đồng năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/5/2022, S Du lch Qung Bình phi hp viTrưng cao đng K thut Công - Nông nghip và Trưng trung cp Du lch-Công ngh s 9 t chc các lp đào to v dch v du lch cng đng năm 2022 ti xã C Nm huyn B Trch và xã Cnh Dương huyn Qung Trch.

 

Khai ging lp dch v du lch cng đng ti xã C Nm huyn B Trch

Tham d khai ging các lp gm có đi din Lãnh đo S Du lch, Lãnh đo xã C Nm và Cnh Dương, Ban giám hiu và giáo viên hai trưng cùng các hc viên tham gia lp hc.

Trong thi gian 8 ngày, các hc viên s đưc trang b, bi dưng nhng kiến thc v Du lch cng đng; tâm lý và k năng giao tiếp trong du lch; tiếng Anh giao tiếp du lch và x lý các tình hung xy ra trong quá trình phc v khách du lch.

Các lp đào to tp hun nhm mc tiêu trang b, bi dưng cho đi ngũ nhân viên trong các đim du lch trên đa bàn tnh nhng kiến thc, k năng cơ bn v dch v du lch cng đng nhm góp phn chun hóa v chuyên môn nghip v và nâng cao cht lưng ngun nhân lc, đáp ng yêu cu ngày càng cao ca khách du lch, nht là sau thi gian đóng ca do dch bnh Covid - 19 hoành hành. Đng thi, nâng cao nhn thc v phát trin du lch, du lch có trách nhim cho cng đng dân cư. Góp phần hồi phục và tăng trưởng ngành du lịch Qung Bình.

Sau lp đào to, bi dưng dch v du lch cng đng, S Du lch s tiếp tc t chc các lp đào to, tp hun, bi dưng ngun nhân lc, nâng cao nhn thc v phát trin du lch trên đa bàn tnh Qung Bình.

DIỆP LINH 

Các tin khác