Đấu thầu- Mua sắm công

Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 15/02/2023, tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” đã được tổ chức. Tham dự lễ chuyển giao có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Du lịch và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - 02 đơn vị tiếp nhận kết quả nhiệm vụ.

Tại lễ chuyển giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành ký kết Biên bản chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với đề tài: “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; bàn giao các sản phẩm của đề tài để ứng dụng và nhân rộng kết quả cho 02 đơn vị tiếp nhận là Sở Du lịch và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Sản phẩm giao nhận gồm: Quyết định chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ; đĩa CD chứa nội dung liên quan.

Toàn cảnh lễ chuyển giao


Chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Sở Du lịch

Chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” được triển khai thực hiện từ tháng 01/2021 theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 03/HĐ-KHCN ngày 06/01/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. Sau 2 năm thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành theo tiến độ đề ra và đạt được các kết quả như sau: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tài nguyên du lịch hang động phục vụ du lịch và phát triển du lịch bền vững; đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên du lịch hang động và hiệu quả hoạt động khai thác và phát triển bền vững tài nguyên hang động phục vụ du lịch tại Quảng Bình; đề xuất 07 giải pháp nhằm khai thác và phát triển bền vững nguồn tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Giải pháp về cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch; Giải pháp về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; Giải pháp về huy động nguồn lực phát triển bền vững du lịch hang động tại Quảng Bình; Giải pháp về nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng: Giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên hang động phục vụ du lịch tại Quảng Bình gắn với mục tiêu phát triển kinh tế).

Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ góp phần triển khai ứng dụng và nhân rộng hiệu quả các kết quả đã đạt được của đề tài “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 02 đơn vị trực tiếp tiếp nhận, tiến hành ứng dụng và định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Khoa học và Công nghệ và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Hải Ngọc

Các tin khác