Đấu thầu- Mua sắm công

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trụ sở Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Ngày 24/6/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, kỳ họp thứ nhất đã thông qua Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Qua đó, quyết nghị: 

1. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về trực thuộc Sở Du lịch;

2. Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Với chức năng: 

1. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

                                                       Tên Tiếng Anh:    Quang Binh Department of Tourism

                                                       Địa chỉ:                 08 Văn Cao, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

                                                       Điện thoại:            (0232) 3868678

                                                                    Fax:                       (0232) 3886367 

                                                       Email:                    sdl@quangbinh.gov.vn

                                                       Website:                https://sdl.quangbinh.gov.vn