Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 
 Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020.

Xem Quyết định tại đây!

Xem Kế hoạch tại đây!

Xem Danh sách chỉ tiêu đăng ký tại đây! 

[Trở về]