Đấu thầu- Mua sắm công
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
Ngày 11/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Xem tiếp
Khám phá sản phẩm du lịch trải nghiệm hang Vòm-Giếng Voọc 
Nhằm tiếp tục đa dạng hóa các loại hình du lịch, đồng thời tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm, khám phá các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB),...
Xem tiếp
Sở Du lịch Quảng Bình: Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức năm 2018 
 Thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2018
Xem tiếp
Kéo dài thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pygmy 
Xem tiếp
Khai thác thử nghiệm lộ trình mới tour du lịch hang Va, hang Nước Nứt những trải nghiệm khác biệt 
Xem tiếp
1 2 Tiếp