Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật và các văn bản Quy định chi tiết về nội dung của Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công 
 
 
  LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ NỘI DUNG CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
 
TT Văn bản Tải file
1. Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017 Tải về
2. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
3. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
4. Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Tải về
5. Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Tải về
6. Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tải về
7. Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về
8. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị Tải về

[Trở về]