Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thư của Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình gửi khách du lịch 
 Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình gửi thư đến Khách du lịch, xin lỗi vì sự bất tiện khi du lịch tại Quảng Bình trong thời gian diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

 

Thư gửi khách du lịch (Tiếng Việt)!

Thư gửi khách du lịch (Tiếng Anh)!

[Trở về]