Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 
 Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-SDL ngày 18/12/2019 của Sở Du lịch về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-HĐTDVC ngày 06/01/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019;
Căn cứ kết quả phỏng vấn vào ngày 16/01/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo kết quả phỏng vấn (file đính kèm)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Du lịch thông báo đến các thí sinh tham dự và những thắc mắc của các thí sinh gửi về Văn phòng Sở, Sở Du lịch để thực hiện theo đúng quy định./.Tải Thông báo Tại đây!

[Trở về]