Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
QĐ V/v phê duyệt cơ sở lưu trú du lịch sử dụng làm địa điểm cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19do người cách ly tự nguyện chi trả 
[Trở về]