Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt danh sách các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Việt Nam 
 Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt danh sách các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về Việt Nam.

Xem Quyết định tại đây!

[Trở về]