Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Liên Chi bộ Qũy phát triển đất tỉnh - Sở Du lịch Quảng Bình: Tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình 
 Ngày 18/7/2018, Liên Chi bộ Qũy phát triển đất tỉnh - Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình. 

Các đảng viên dự hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội...

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, xây dựng quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

                                                                                                                                                                                                     Xuân Quang

 

[Trở về]