Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang được cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật ngày 25/03/2020) 
  Thông báo số 633/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 25/3/2020 về việc thông báo kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xem nội dung Thông báo tại đây!

[Trở về]