Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Kéo dài thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pygmy 
            Ngày 04/7/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1069/UBND-VX về việc cho phép kéo dài thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, Pygmy.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Công ty TNHH Jungle Boss tiếp tục kéo dài thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, Pygmy và thử nghiệm thêm lộ trình 02 ngày 01 đêm, trong đó, ngày 1: Trung tâm Phong Nha - km 25 Đường 20 - hang Pygmy và ngày 2: Khám phá hang Pygmy, hang Over - km 24 Đường 20 - Trung tâm Phong Nha. Thời gian kéo dài khai thác thử nghiệm và thử nghiệm thêm lộ trình mới không quá 03 tháng.

 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, Pygmy bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. Giao Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý Nhà nước đối với việc khai thác thử nghiệm và thử nghiệm thêm lộ trình mới sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pygmy.

                                                                                                                                                                Minh Tuân

[Trở về]