Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 
 Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Du lịch.
 Thực hiện Công văn số 493/TTr-PCTN ngày 21/11/2018 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn kê khai, minh mạch tài sản, thu nhập năm 2018.

Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Du lịch.

Tải Kế hoạch tại đây!

[Trở về]