Đấu thầu- Mua sắm công
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 
Xem tiếp
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 
Xem tiếp
Đề tài Khoa học 
 Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
Xem tiếp
Đề tài Khoa học 
 Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp