Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi năm 2018 
 Ngày 07/8/2018, Hội đồng kiểm tra sát hạch tỉnh Quảng Bình ban hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi năm 2018, cụ thể nội dung như sau:
 >>> Nhấn vào đây để xem danh mục tài liệu ôn tập
[Trở về]