Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 Ngày 24/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19!

Xem Toàn văn Công điện tại đây!

[Trở về]