Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  

 

 

Giám đốc
Nguyễn Hoài Nam

Cơ quan: (0232) 3 886 699
Email: namnh.sdl@quangbinh.gov.vn

 

   

 

 
     

Phó Giám đốc
Đặng Đông Hà

Cơ quan: (0232) 3 886 388
Email:hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Lê Thế Lực

Di động: 0913 386 331
Email: luclt.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1.VĂN PHÒNG SỞ
•Chánh Văn phòng: Trần Xuân Quang
Cơ quan: (0232) 3 886 386. 
Di động: 0909 892 222
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Công Nguyên
Di động: 0972 502 333
 

2.PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH
•Trưởng phòng: Hà Minh Tuân
Di động: 0911 167 337

3.PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
•Trưởng phòng: Lưu Minh Hùng
Cơ quan: (0232) 3 886 389.
Di động: 0912 132 778
•Phó trưởng phòng: Lê Thái An
Di động: 0913 075 621

4.THANH TRA S
•Chánh Thanh tra: Phạm Thị Minh Huệ
Cơ quan: (0232) 3 886 383
Di động: 0919 451 518

5.TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH
-Giám đốc: Bùi Thị Thanh Thúy
-Cơ quan: (0232) 3 822035.
-Di động: 0916 303 267
-Phó Giám đốc: Trần Thị Vân
-Di động: 0913341757
 

 

[Trở về]