Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 
 Ngày 31/03/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Chỉ thị tại đây!

[Trở về]