Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch năm 2020 
 Xem nội dung Thông báo Tại đây!