Thực hiện xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình