Sở Du lịch ban hành Kế hoạch làm việc trực tuyến tại nhà. 
  Ngày 31/03/2020, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch làm việc trực tuyến tại nhà nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Xem kế hoạch tại đây!