Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2018 
Căn cứ Thông báo số 1400/TB-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2018; Sở Du lịch thông báo thời gian treo Quốc kỳ và nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9.
 1. Về treo Quốc kỳ: Tại trụ sở Sở Du lịch và gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch treo Quốc kỳ từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/09/2018.

2.     Về thời gian nghỉ lễ ngày Quốc khánh 02 tháng 9:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Văn phòng Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch được nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01 tháng 9 năm 2018 đến hết thứ Hai 03 tháng 09 năm 2018.

Do ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9) trùng vào ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày thứ Hai (03 tháng 9).

3.     Về bố trí phân công trực trong các ngày nghỉ lễ:

 Bố trí đồng chí Hoàng Minh Ký và đồng chí Lê Thanh Tiến - Lái xe cơ quan đảm nhận trực cơ quan trong ngày nghỉ lễ.